Uprzejmie informuje się, iż w dniach 31 grudnia 2018 roku i 7 stycznia 2019 roku ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w godzinach od 7.30 do 15.30. Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tych dniach, są także godzinami przyjmowania interesantów.
Ponadto informuje się, iż w wyżej wskazanych dniach Kasa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim będzie zamknięta.

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-3/18 z dn. 22 lutego 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim dzień 24 grudnia 2018 roku ustalono dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 8 grudnia 2018 roku (sobota).
W związku z powyższym ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 8 grudnia 2018 roku od 7.30 do 15.30.
Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu, są także godzinami przyjmowania interesantów.

Uprzejmie informuje się, iż w związku z ustanowieniem Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisem art. 2 ustawy z dnia 07 listopada 2018 roku (Dz.U. z dn.7.11.2018 roku poz. 2117) dzień 12 listopada 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim jest dniem wolnym od pracy.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017, poz. 729) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w dniach 15-19 października 2018 roku odbywać się będą dyżury mediatorów:
W Sądzie Okręgowym w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok w „Pokoju Mediatorów” (pomieszczenie na I piętrze nr pokoju A-108) w dniach:
15-19 października 2018 roku w godzinach 9.00-13.00
W Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok – w „Pokoju Mediacji” (Sala nr B-113) w dniach:
16-18 października 2018 roku w godzinach 9.00-14.00
W Sądzie Rejonowym w Sokółce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16 – 100 Sokółka – w „Pokoju Wysłuchań” (pomieszczenie na parterze nr pokoju 9) w dniach:
16-17 października 2018 roku w godzinach 14.00-17.00

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017, poz. 729) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Informujemy o możliwości odbywania
PŁATNYCH PRAKTYK ABSOLWENCKICH
(organizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich Dz. U. Nr 127 poz. 1052 z dnia 13 sierpnia 2009 roku)
celem uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy
zainteresowani mogą zgłaszać się w godz. 8.00 – 14.00, pokój 108 ( I piętro) Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 7 (należy przedstawić dyplom ukończenia studiów, dowód osobisty i CV), szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim (numer telefonu 85-7312100)

Uprzejmie informuję, iż w związku z rosnącą ilością spraw, w których zachodzi potrzeba powoływania biegłych sądowych – specjalistów z zakresu nauk medycznych chcielibyśmy podjąć współpracę z lekarzami następujących specjalizacji: geriatrii, ortopedii, hematologii, kardiologii, medycyny sądowej, neurologii, neurologii dziecięcej, traumatologii, okulistyki, kardiologii dziecięcej, stomatologii, chirurgii szczękowej, urologii, anestezjologii, angiologii, chirurgii plastycznej, pediatrii, neonatologii, seksuologii, radiologii i diagnostyki obrazowej, proktologii, genetyki, laryngologii, foniatrii, otolaryngologii, ginekologii, reumatologii, pulmonologii, alergologii, dermatologii, nefrologii, neurochirurgii, neurotraumatologii, gastrologii, endokrynologii, diabetologii, rehabilitacji, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej, onkologii, medycyny pracy, chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, oraz specjalistami z zakresu: pielęgniarstwa, toksykologii i chemii sądowej.

Poszukujemy ponadto specjalistów z innych dziedzin, w szczególności z zakresu: psychologii; psychologii dziecięcej; geodezji; budownictwa; budownictwa i kosztorysowania; szacowania nieruchomości; księgowości; rachunkowości i finansów; podatków; literaturoznawstwa; techniki samochodowej i ruchu drogowego; rekonstrukcji wypadków; obuwnictwa; kamieniarstwa; kolejnictwa; poligrafii; opakowalnictwa; odzieżownictwa; włókiennictwa; chemii; fizykochemii; eksploatacji maszyn; drobiarstwa; instalacji elektrycznych i przemysłowych; pomiaru prędkości pojazdów za pomocą technologii radarowych, laserowych, prędkościomierzy kontrolnych odcinkowego pomiaru prędkości i innymi metodami.

Osoby chętne do objęcia funkcji biegłego sądowego oraz spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005.15.133), w tym:

  1. korzystające z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. mające ukończone 25 lat życia,
  3. posiadające teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie,
  4. dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
  5. które wyrażą zgodę na ustanowienie biegłym

mogą składać wnioski do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok.

Bliższe informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku, bądź pod numerem telefonu 85-74-59-255.