Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest dostępnym publicznie środkiem komunikacji elektronicznej służącym do wnoszenia pism w formie elektronicznej do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci Internet. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP - aby z niej skorzystać należy kliknąć w poniższy odnośnik:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim


Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 570) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 971 z późn. zm.) istnieje możliwość doręczania dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W obecnym stanie prawnym platforma ePUAP może zostać wykorzystana do wnoszenia petycji, skarg, wniosków i innych pism składanych poza właściwym postępowaniem sądowym. Natomiast pisma procesowe nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną, a ich wniesienie w taki sposób nie wywołuje skutków prawnych. Wyjątkiem jest elektroniczne postępowanie upominawcze, uregulowane odrębnymi przepisami.

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim (ePUAP /22l46ifngj/SkrytkaESP) konieczne jest posiadanie przez Interesanta:

 • konta użytkownika na platformie e-PUAP (założenie konta jest bezpłatne)
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pisma wnoszone drogą elektroniczną sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów opublikowanych na platformie ePUAP. Wnoszone do Sądu pisma muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 MB. Załączniki dodawane do wnoszonych pism muszą być zapisane w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych to jest:

 • doc – sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
 • docx – sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
 • gif – grafika rastrowa
 • jpg (.jpeg) – grafika rastrowa
 • ods – arkusz kalkulacyjny
 • odt – sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
 • pdf – sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
 • png – grafika rastrowa
 • rtf – sformatowany tekst
 • svg – grafika wektorowa
 • tif (.tiff) – grafika rastrowa
 • txt – niesformatowany tekst
 • xls – arkusz kalkulacyjny
 • xlsx – arkusz kalkulacyjny
 • xml – sformatowany tekst

W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:

 • Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1311 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1358),

których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad systemem, który zostanie wdrożony w sądach powszechnych w ustawowym terminie 3 lat od wejścia w życie ww. ustaw.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na platformie ePUAP nie stanowi systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przytoczonych powyżej przepisach.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 07 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 28 styczeń 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie