Czy w sądzie zatrudniony jest prawnik, który zajmowałby się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych?

Nie. Poradę prawną można uzyskać jedynie w kancelarii adwokackiej lub kancelarii radców prawnych. Bezpłatnych porad prawnych udzielają prawnicy zatrudnieni przy MOPS w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach. Radca prawny przy MOPS w Hajnówce przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 14,00 do 18,00. We wtorki można również skorzystać z pomocy psychologa w godzinach od 15,00 do 19,00 (posiadana informacja telefoniczna z MOPS w Hajnówce)

 

Czy telefonicznie uzyskam informację o rozpoznawanej sprawie?

Tak. Po uprzednim podaniu danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy. Przedmiotem informacji udzielanych telefonicznie mogą być: sygnatura akt sprawy, termin posiedzeń i rozpraw, data rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie, czynności dotyczące postępowania międzyinstancyjnego.

 

Kto i w jaki sposób może zapoznać się z aktami sprawy?

Wgląd do akt sprawy mają strony postępowania oraz ich pełnomocnicy. Strony postępowania to: powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik, oskarżony, obwiniony, oskarżyciel, oskarżyciel posiłkowy. Każdej ze stron przysługuje wykonywanie fotokopii akt i sporządzania notatek z akt sprawy. Ponadto ( Prezes Sądu) Przewodniczący Wydziału może zezwolić na udostępnienie akt sądowych innym osobom niebędącymi stronami postępowania. Z aktami sprawy można zapoznać się w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim – pokój nr 21. Ponadto istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia akt pod numerem telefonu (85) 731-21-61 lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W jaki sposób powinien być sporządzony pozew ( wniosek, prywatny akt oskarżenia) wniesiony do Sądu?

Wszelkie pisma wszczynające postępowanie przed Sądem powinny być czytelne i zawierać:
1. oznaczenie sądu, wydziału i dokładny adres, do którego kierujemy pozew bądź wniosek
2. dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie( powód – pozwany, wnioskodawca – uczestnicy) wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, dokładnych adresów zamieszkania oraz ewentualnych przedstawicieli ustawowych bądź pełnomocników,
3. numer PESEL lub NIP powoda
4. oznaczenie rodzaju pisma : pozew, wniosek, akt oskarżenia
5. sprecyzowanie, o co jest wnoszony pozew, wniosek – osnowę wniosku lub oświadczenie oraz dowody
6. określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe
7. uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów np. wykaz świadków
8. własnoręczny podpis
9. wykaz załączników
Pozew ( wniosek) należy sporządzić (poza egzemplarzem dla Sądu) w tylu egzemplarzach ilu jest uczestników postępowania ( pozwanych). Jeżeli pozew ( wniosek) podlega opłacie strona może uiścić ją przy wnoszeniu pisma lub na wezwanie sądu w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Opłatę sądową można uiścić dokonując wpłaty bezpośrednio w kasie sądu, w formie znaków opłaty sądowej, ( jeżeli jej wysokość nie przekracza 1500 złotych), dokonując przelewu bankowego na numer rachunku bankowego Sądu.
Prywatny akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego ( imię, nazwisko, adres zamieszkania), zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie. Oskarżyciel prywatny składa równocześnie dowód wpłacenia do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków w kwocie 300 złotych.

 

Czy istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych?

Tak istnieje taka możliwość. Strona ubiegająca się o zwolnienie od kosztów powinna złożyć wniosek do sądu, w którym ma się toczyć bądź toczy się postępowanie. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (formularze oświadczeń dostępne w Biurze Obsługi Interesanta, na naszej stronie internetowej w dziale informacje/wzory i formularze oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). Oświadczenie należy wypełnić czytelnie podając prawdziwe informacje. Osobę, która świadomie w treści oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku dochodach i źródłach utrzymania poda nieprawdziwe dane, sąd może ukarać grzywną.

 

Czy istnieje możliwość ubiegania się o ustanowienie pełnomocnika (obrońcy) z urzędu?

Tak. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika (obrońcy) z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania lub ustnie do protokołu. Formularze oświadczeń dostępne w Biurze Obsługi Interesanta oraz na naszej stronie w dziale informacje/wzory i formularze.

 

Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa ?

W razie wezwania do osobistego stawiennictwa obecność na rozprawie jest obowiązkowa. W przypadku niemożności stawienia się należy pisemnie usprawiedliwić swoją nieobecność. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Lista lekarzy sądowych znajduje się na naszej stronie w dziale informacje – lekarze sądowi bądź w BOI tut. Sądu.

 

W jaki sposób można dołączyć pisma procesowe do już toczącej się sprawy?

Sprawa po wpłynięciu do sądu zostaje zarejestrowana pod konkretną sygnaturą i wszelkie kolejne pisma kierowane do sądu w danej sprawie powinny być składane wraz z pismem przewodnim ze wskazaniem sygnatury (w przypadku pism procesowych należy złożyć odpowiednią ilość odpisów z przeznaczeniem dla stron przeciwnych).

 

Co powinno zawierać pismo przewodnie?

Pismo przewodnie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres osoby składającej
2. oznaczenie sądu, wydziału, do którego jest skierowane
3. oznaczenie sygnatury akt sprawy, do której ma być dołączone
4. treść pisma, czego dotyczy
5. własnoręczny podpis składającego

 

Czy można ubiegać się o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy i sporządzanych w sprawach protokołów?

W celu uzyskania kserokopii sporządzanych w sprawach protokołów bądź kserokopii znajdujących się w aktach sprawy dokumentów należy złożyć pisemny wniosek do sądu. Za wydanie kserokopii należy wnieść opłatę stałą w wysokości 1 zł za stronę sporządzanej kopii dokumentów.

 

W jaki sposób i w jakim terminie można złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku ( postanowienia)?

Wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku ( postanowienia), przy czym strona pozbawiona wolności, działająca bez profesjonalnego pełnomocnika nieobecna na ogłoszeniu orzeczenia, może złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia jej tego orzeczenia. Wniosek o sporządzenie wyroku ( postanowienia) wraz z uzasadnieniem nie podlega opłacie.

 

W jakim terminie strona winna otrzymać pisemne uzasadnienie postanowienia (wyroku)?

Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony – od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony ( w sprawach cywilnych nie dłuższy niż trzydzieści dni). Wyrok ( postanowienie) z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia.

 

W jaki sposób i w jakim terminie można wnieść apelację do Sądu?

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. W sprawach o wykroczenie w terminie 7 dni. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Odpis apelacji doręcza się stronie przeciwnej. Strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji.

 

Co powinna zawierać apelacja od wyroku?

Apelacja powinna zawierać:
1. oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem czy jest zaskarżony w całości, czy w części
2. zwięzłe przedstawienie zarzutów
3. uzasadnienie zarzutów
4. powołanie w razie potrzeby nowych faktów i dowodów oraz wskazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo, że potrzeba powołania się na nie wynikła później
5. wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądania zmiany lub uchylenia
6. w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.

 

W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?

Pisemny wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu, przed którym toczyło się postępowanie lub wysłać za pośrednictwem poczty. Opłata za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia wynosi 6 złotych za każdą rozpoczętą stronę odpisu orzeczenia.
Wniosek dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta.

 

Co oznacza pojęcie „oskarżyciel posiłkowy” i jakie przysługują mu prawa?

Każdy pokrzywdzony przestępstwem z oskarżenia publicznego może działać, jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony może do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oskarżyciel posiłkow – jako strona procesu może: składać wnioski dowodowe, zadawać pytania świadkom, odwoływać się od wyroku.

 

W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną?

Do Sądu należy złożyć pisemny wniosek o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym lub osobiście zgłosić się w sekretariacie właściwego wydziału wraz z dowodem osobistym, gdy osoba aresztowania pozostaje do dyspozycji sądu. Jeżeli osoba tymczasowo aresztowana pozostaje do dyspozycji prokuratury, wówczas o zgodę na widzenie należy zwrócić się do właściwej prokuratury.
Sąd może nie wyrazić zgody na widzenie np. gdy osoba występująca z wnioskiem o zezwolenie na widzenie jest świadkiem w sprawie i nie została jeszcze przesłuchana.

 

Czy istnieje możliwość odroczenia i rozłożenia na raty orzeczonej wyrokiem kary grzywny?

Sąd może odroczyć wykonanie grzywny albo rozłożyć ją na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie, jeżeli natychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat. Sąd może odwołać rozłożenie na raty np. gdy skazany uchybił terminowości płatności choćby jednej raty, chyba, że wykaże, iż nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych.

 

Kiedy kara orzeczona przez sąd ulega zatarciu?

W razie skazania na karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności – upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, zatarcie następuje w tych wypadkach z mocy prawa; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli wymierzona kara pozbawienia nie przekroczyła 3 lat, a skazany przestrzegał zasad porządku prawnego.
W razie skazania na karę grzywny albo karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.
W razie odstąpienia od wymierzenia kary zatarcie skazania następuje z mocy prawa po roku od wydania prawomocnego orzeczenia.
W razie skazania na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
W razie orzeczenia środka karnego zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania.
Jeżeli sprawcę skazano na dwa lub więcej niepozostających w zbiegu przestępstw albo, jeżeli po rozpoczęciu a przed upływem okresu wymaganego do zatarcia skazania popełnił on kolejne przestępstwo – dopuszczalne jest tylko zatarcie jednoczesne wszystkich skazań.
W razie warunkowego umorzenia postępowania skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

 

W jaki sposób można ubiegać się o wcześniejsze zatarcie skazania?

W tym celu należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem o wcześniejsze zatarcie skazania do sądu, który wydał wyrok. Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 45 złotych.

 

Czym jest dozór elektroniczny?

To nowoczesny, nieizolacyjny system odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Do kontroli wykonania tej kary i rejestracji całego przebiegu jej odbywania służy nadajnik, który jest zainstalowany na nodze lub przegubie dłoni, a urządzenie monitorujące jest zamontowane w miejscu, które sąd wyznacza do odbywania kary. Urządzenia te są kontrolowane, w szczególności czy skazany przebywa w miejscu odbywania kary, w godzinach wyznaczonych przez sąd. W przypadku nieobecności, spóźnienia czy innego naruszenia wyznaczonego przez sąd harmonogramu dnia, urządzenie monitorujące natychmiast wysyła informację do pracowników Centrali Monitorowania, która dokładnie rejestruje cały przebieg kary. Jeżeli skazany nie wypełnia warunków dozoru elektronicznego sąd może uchylić dozór elektroniczny, co może spowodować, że resztę kary odbędzie on w warunkach bezwzględnej izolacji w zakładzie karnym.
Wykonywanie kary rozpoczyna się od momentu instalacji urządzeń i tym samym rozpoczęcia monitorowania.

 

Kto i w jakich przypadkach może starać się o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć skazany, jego obrońca, prokurator, kurator sądowy oraz dyrektor zakładu karnego. Wnioski nie mogą być składane przez rodziny skazanych.
Podstawowym warunkiem dopuszczalności odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego jest skazanie na karę pozbawienia wolności, w tym na zastępcze kary pozbawienia wolności, o ile ich wysokość lub suma nie przekracza jednego roku, skazany posiada określone miejsce stałego pobytu, osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyrażą na to zgodę. Istotny jest wyłącznie wymiar kary określony w treści wyroku skazującego. Nie ma natomiast znaczenia wysokość kary, która pozostała jeszcze skazanemu do odbycia.
Zatem osoba skazana na karę pozbawienia wolności, której wysokość przekracza rok, a która odbyła już część kary i której pozostał do odbycia okres nieprzekraczający roku, nie może uzyskać zezwolenia na odbycie pozostałej części kary w systemie dozoru elektronicznego

 

Jakie są zasady zwrotu kosztów podróży świadkom, zwrotu zarobku lub utraconego dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu?

1. Świadkowi, który stawił się na wezwanie Sądu przysługuje zwrot kosztów podróży do Sądu lub miejsca czynności sądowej według następujących zasad:
a) Zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem obliczony, jako dwukrotność iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr (podróż tam i z powrotem) w wysokości nie wyższej niż:
– 0,5214 za 1 km dla samochodów osobowych z silnikiem o pojemności do 900 cm
– 0,8358 za 1 km dla samochodów osobowych z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3
– 0,2302 zł za 1 km dla motocykla
– 0,1382 zł za 1 km dla motoroweru
b) Odległość między miejscowościami ustalana jest na podstawie optymalnej trasy przejazdu publikowanej na stronie internetowej www.maps.google.pl
c) W przypadku przejazdu kilku osób jednym samochodem zwrot kosztów podróży przysługuje tylko właścicielowi samochodu.
d) Wraz z wnioskiem o zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem świadek winien okazać dowód rejestracyjny pojazdu, jako potwierdzenie odbycia podróży.
e) Zwrot kosztów podróży innym odpowiednim środkiem transportu w wysokości faktycznie poniesionych racjonalnych i celowych wydatków udokumentowanych biletami.
f) Należności wymienione wyżej przysługują również osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się bez opieki tej osoby.
g) Należności, o których mowa wyżej Sąd przyznaje na wniosek, składany niezwłocznie lub pisemnie w terminie zawitym 3 dni od dnia stawienia się na wezwanie Sądu. Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży dostępny jest w Sądzie i na stronie internetowej Sądu.

2. Świadkowi na jego żądanie może być przyznany zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu według następujących zasad:
a) Wniosek o przyznanie należności składa się niezwłocznie lub pisemnie w terminie zawitym 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby wzywanej pod rygorem utraty prawa do zwrotu tych należności
b) Wraz z wnioskiem o zwrot zarobku lub dochodu świadek przedkłada zaświadczenie pracodawcy, określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu – w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wzór zaświadczenia dostępny jest w Sądzie i na stronie internetowej Sądu.
c) Osoby prowadzące działalność gospodarczą w przypadku zgłoszenia wniosku o zwrot utraconego dochodu winny przedstawić dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej oraz deklaracja podatku dochodowego za ostatni okres rozliczeniowy.

3. Wskazane wyżej należności nie przysługują świadkom zatrudnionym w organie władzy publicznej, jeżeli powołany został do zeznawania w związku z tym zatrudnieniem.

4. Wraz z wnioskiem o przyznanie należności świadek winien okazać dowód osobisty oraz podać numer rachunku bankowego w przypadku wniosku o zwrot należności na konto bankowe. We wniosku i zaświadczeniach należy wpisać sygnaturę sprawy wskazaną na wezwaniu.

 

Gdzie można uzyskać formularze wniosków do złożenia w Wydziale Ksiąg Wieczystych?

Formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku lub do pobrania bezpośrednio w Wydziale Ksiąg Wieczystych w wersji papierowej.

 

Czy odpis z księgi wieczystej może uzyskać tylko właściciel nieruchomości?

Nie. Może go uzyskać każdy, kto zna numer księgi wieczystej i zgłosi się do Wydziału Ksiąg Wieczystych z potwierdzeniem dokonanej opłaty na rachunek tego sądu.

 

Czy można ustalić numer księgi wieczystej po nazwisku lub ozn. geod. działki w przypadku, gdy się nie jest jej właścicielem?

Nie można. W tym przypadku zasada jawności ksiąg wieczystych ustępuje przepisom o ochronie danych osobowych.

 

Jaki jest okres oczekiwania na odpis z księgi wieczystej?

Odpis z księgi wieczystej jest wydawany w dniu złożenia, po okazaniu dowodu opłaty.

 

Czy odpis z księgi wieczystej można uzyskać w każdym Wydziale Ksiąg Wieczystych, jeżeli nieruchomość leży poza obrębem działania tegoż Sądu

Jeżeli księga wieczysta prowadzona jest w systemie elektronicznym odpis można uzyskać w każdym Wydziale Ksiąg Wieczystych ,w którym mieści się Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, po wskazaniu pełnego numeru elektronicznego tej księgi i uiszczeniu opłaty za wydanie odpisu na konto tego sądu.

 

Czy można uzyskać odpis z księgi wieczystej „przez Internet”?

Tak, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego logując się na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html, niezbędna jest jednak znajomość pełnego numeru elektronicznego księgi wieczystej.

 

W jakiej wysokości i w jaki sposób należy uiścić opłatę za wydanie odpisu z księgi wieczystej?

Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej podlega opłacie:
– opłata za odpis zwykły ( aktualna treść księgi wieczystej) wynosi -30 zł
– opłata za odpis zupełny ( zawiera wpisy aktualne jak również wpisy wykreślone) – 60 zł
– opłata za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej- 10 zł
Opłatę należy uiścić przelewem na konto Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
NBP O/O Białystok
54 1010 1049 0006 0622 3100 0000
W tytule przelewu należy wskazać nr księgi wieczystej z dopiskiem „Hajnówka” bądź „Bielsk Podlaski” lub też „Siemiatycze”

 

Czy można uzyskać wyciąg tylko z poszczególnych działów księgi wieczystej i jaką należy uiścić opłatę?

Można.
Opłata za wyciąg z księgi wieczystej wynosi:
– 15 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
– 20 zł – za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
– 25 zł – za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
– 30 zł – za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej?

Do wniosku o założenie księgi wieczystej należy dołączyć dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości tj. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

Do wniosku o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy dołączyć dokumenty stwierdzające nabycie tego prawa tj. przydział lokalu lub akt notarialny, ew. inny tytuł własności oraz zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o powierzchni i położeniu lokalu z oznaczeniem nieruchomości, z którą lokal jest związany. W przypadku aktu notarialnego również przydział lokalu na poprzedniego uprawnionego. Koszt założenia księgi wieczystej dla tego prawa wynosi 260 złotych.

 

W jakiej wysokości należy uiścić opłatę od wniosku o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o wykreślenie hipoteki podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł od każdej z hipotek, którą można uiścić w znakach opłaty sądowej lub dokonując przelewu na konto:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
NBP O/O Białystok
54 1010 1049 0006 0622 3100 0000
W tytule przelewu należy wpisać „opłata za wykreślenie hipoteki w
Kw…………. „ z właściwym dopiskiem „Hajnówka”, (Bielsk Podlaski”, „Siemiatycze”).

 

W jakiej wysokości należy uiścić opłatę od wniosku o wpis hipoteki?

Wniosek o wpis hipoteki podlega opłacie sądowej w wysokości 200 zł, którą można uiścić w znakach opłaty sądowej lub dokonując przelewu na konto:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
NBP O/O Białystok
54 1010 1049 0006 0622 3100 0000
W tytule przelewu należy wpisać „opłata za wpis hipoteki do Kw…………. z właściwym dopiskiem „Hajnówka”, ( „Bielsk Podlaski”, „Siemiatycze”).

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o ujawnienie budynków w księdze wieczystej?

W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowych nie ujawnia się budynków. Odrębną kwestią jest naniesienie w księdze wieczystej aktualnego sposobu korzystania z nieruchomości, z którego może wynikać jej zabudowany charakter. W tym przypadku niezbędne jest dołączenie do wniosku wypisu z rejestru gruntów i z kartoteki budynków.
Natomiast budynki można ujawnić w księdze wieczystej w sytuacji, gdy stanowią one odrębny od gruntu przedmiot własności np. w przypadku nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Wówczas podstawę ich oznaczenia stanowią: wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, zawierający usytuowanie budynku na gruncie, a także oświadczenie wnioskodawcy obejmujące dane o budynku dotyczące liczby kondygnacji, powierzchni użytkowej oraz dane dotyczące przeznaczenia budynku, o ile z powyższych dokumentów te dane nie wynikają.


Informacje o sposobach wszczynania postępowań dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Postępowanie Cywilne

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/obywatel-w-postepowaniu-cywilnym

Postępowanie Karne

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/obywatel-w-postepowaniu-karnym

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 04 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki