Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej należy zwrócić się do Dyrektora Sądu w zakresie finansowym i gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego. W pozostałym zakresie do Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim zgodnie z zakresem zadań przypisanych tym organom przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t.).
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednakże ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na ochronę danych osobowych osoby fizycznej oraz ochronę tajemnicy służbowej.
Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W związku z powyższym w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. 2001 Nr 112, poz.1198

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926

Ustawa z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz. U z 2007 Nr 10 poz. 68