Wewnętrzny regulamin bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Regulamin bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim zawiera ustalenia w zakresie bezpieczeństwa i porządku, w tym uprawnienia służby ochrony, a także reguły zachowania się i postępowania osób wchodzących i przebywających na terenie Sądu.

§ 1.

 1. Każda osoba wchodząca na teren Sądu Rejonowego zobowiązana jest poddać się kontroli organom uprawnionym do jej przeprowadzenia poprzez przejście przez bramkę do wykrywania metali, zbadanie ręcznym wykrywaczem metali, a wnoszony bagaż poddać kontroli poprzez okazanie jego zawartości pracownikowi ochrony.
 2. Na żądanie służby ochrony obiektu, osoby wchodzące na teren obiektu zobowiązane są też okazać dowód tożsamości.
 3. Odmowa poddania się kontroli skutkować będzie zakazem wstępu do budynku Sądu.

§ 2.

 1. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego mają zakaz wstępu na teren obiektu sądowego.
 2. W przypadku podejrzenia, iż osoba wchodząca lub przebywająca na terenie Sądu jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego - służby ochrony obiektu mają obowiązek wezwać Policję.

§ 3.

 1. W przypadkach, o których mowa w § 2 gdy dotyczy to osoby wezwanej przez Sąd, pracownik służby ochrony zobowiązany jest przekazać informację o zaistniałym fakcie Kierownikowi sekretariatu właściwego wydziału. O podjęciu dalszych czynności wobec osoby, o której mowa powyżej, decyduje sędzia orzekający w składzie.

§ 4.

 1. Zabrania się wnoszenia na teren obiektów sądowych broni, amunicji, materiałów wybuchowych ani innych środków niebezpiecznych. Nie dotyczy to osób wykonujących w budynku obowiązki służbowe wymagające posiadania broni (funkcjonariuszy organów ścigania, służb ochrony państwa, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, konwojentów ochraniających transport przesyłek niejawnych lub wartości pieniężnych, w czasie wykonywania czynności służbowych).
 2. Za środki niebezpieczne należy uważać m.in.: miotacze gazu, siekiery, noże, łomy, kije bejsbolowe i inne tego typu przedmioty, które w ocenie pracownika ochrony mogą stanowić zagrożenie, a także materiały w postaci płynnej znajdujące się w butelkach lub innych pojemnikach, które mogą zawierać substancje żrące, wybuchowe, parzące, łatwopalne.
 3. Osoby usiłujące wejść do sądu z przedmiotami i narzędziami uznanymi przez pracowników ochrony za niebezpieczne - nie będą wpuszczane na teren sądu.
 4. Pracownicy ochrony mogą, na prośbę osoby zainteresowanej, umożliwić zdeponowanie (za wyjątkiem broni palnej i amunicji) przedmiotów, o których mowa w pkt. 2 i ich przechowanie do czasu opuszczenia obiektu przez osobę deponującą w przygotowanym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu (depozytor/szafa depozytowa).

§ 5.

 1. Torby, teczki oraz inny bagaż osobisty wnoszony przez osoby wchodzące podlegają kontroli przez pracownika ochrony.
 2. Przeglądanie zawartości bagażu polega na wzrokowej i manualnej kontroli zawartości bagażu, w tym manualnym sprawdzeniu znajdujących się tam przedmiotów lub przy użyciu innych dostępnych środków, jeżeli według oceny służby ochrony, mogą znajdować się w nich przedmioty zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi w gmachu sądu.
 3. Czynności kontrolne wykonuje się w obecności posiadacza bagażu oraz w miarę możliwości w sposób niepowodujący uszkodzenia bagażu i znajdujących się w nim przedmiotów.
 4. Bagaż o większych rozmiarach należy zostawić w szatni.
 5. Jeżeli osoba wchodząca nie wyraża zgody na kontrolę, bagaż nie może być wniesiony do budynku Sądu.

§ 6.

 1. Przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w budynku sądu, pracownik ochrony ma prawo do przeglądania zawartości odzieży. Ma prawo żądać zdjęcia przez osobę wchodzącą do budynku sądu zewnętrznych warstw odzieży, pokazania zawartości kieszeni, innych części odzieży.
 2. Przeglądanie odzieży polega na: manualnym sprawdzeniu odzieży oraz przedmiotów znajdujących się na ciele osoby wchodzącej do budynku sądu lub przez nią posiadanych bez odsłaniania przykrytej odzieżą powierzchni ciała.
 3. Sprawdzenie odzieży może nastąpić również za pomocą środków technicznych niezbędnych do wykrywania materiałów i urządzeń zabronionych.
 4. Czynności sprawdzające wykonuje się w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której są wykonywane, oraz w niezbędnym zakresie do zrealizowania celu wykonywanej czynności.
 5. W miarę możliwości, czynności te wykonuje pracownik tej samej płci, co osoba poddana przeglądaniu odzieży.

§ 7.

 1. Z czynności przeglądania zawartości bagażu i odzieży, dokonujący ich pracownik ochrony sporządza protokół w przypadku, gdy osoba poddana kontroli zgłosiła takie żądanie bezpośrednio po dokonaniu przeglądu. Wzór protokołu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów i stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Klauzula informacyjna dotycząca RODO stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku gdy w trakcie czynności kontrolnych znaleziono przedmioty mogące stworzyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, a osoba poddana tym czynnościom nie zgłosiła żądania sporządzenia protokołu z dokonanej czynności, pracownik ochrony niezwłocznie dokumentuje dokonanie czynności w notatce służbowej, odnotowując rodzaj, czas, miejsce i wynik czynności, dane pracownika ochrony oraz spis znalezionych i odebranych przedmiotów oraz w miarę potrzeby ich opis.
 3. W przypadku, gdy przedmioty ujawnione w wyniku czynności sprawdzających, stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia lub mienia, pracownik ochrony niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do usunięcia niebezpieczeństwa, a w szczególności zabezpiecza miejsce zagrożone oraz powiadamia dyżurnego Policji o konieczności zarządzenia działań usuwających to niebezpieczeństwo.

§ 8.

 1. Osobie poddanej przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży przysługuje skarga na działalność sądu, wnoszona do prezesa sądu właściwego ze względu na miejsce dokonania czynności, w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, w celu zbadania legalności oraz prawidłowości jej dokonania.

§ 9.

 1. Przepisów zawartych w pkt 5 i 6 nie stosuje się do:
  • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Prezesa Rady Ministrów,
  • członków Rady Ministrów,
  • Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Rzecznika Praw Dziecka,
  • Rzecznika Finansowego,
  • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • osób korzystających z immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego lub prokuratorskiego, ławników danego sądu oraz referendarzy sądowych,
  • osób korzystających z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych albo powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych,
  • adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych, Prezesa, wiceprezesów, radców i referendarzy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kuratorów sądowych, rzeczników patentowych, biegłych sądowych, doradców restrukturyzacyjnych - w trakcie pełnienia czynności służbowych,
  • funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, w tym inspektorów Biura Nadzoru Wewnętrznego oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej - w trakcie pełnienia czynności służbowych,
  • innych osób, w stosunku do których Prezes lub Dyrektor Sądu wyraził zgodę na ich wejście - po uprzednim okazaniu legitymacji służbowej lub dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości i zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.

§ 10.

 1. Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach prowadzących prace porządkowe i remontowe na terenie budynku sądu winny zostać zaopatrzone przez wykonawcę w identyfikatory zawierające dane umożliwiające identyfikację osoby oraz podmiotu zatrudniającego.
 2. Przedsiębiorcy mają obowiązek przekazać Oddziałowi Finansowemu wykazy osób zatrudnionych przed rozpoczęciem prac. Aktualne wykazy winny być udostępnione firmie ochroniarskiej.

§ 11.

 1. Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne mogą wejść na teren obiektu sądowego, jedynie po otrzymaniu zezwolenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

§ 12.

 1. Zabrania się prowadzenia akcji agitacyjnych i demonstracyjnych na terenie Sądu Rejonowego.
 2. Zabrania się prowadzenia na terenie sądu działalności handlowej (w tym akwizycji) bez pisemnej zgody Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

§ 13.

 1. Na terenie Sądu obowiązuje zachowanie należytej powagi (w tym odpowiedni strój), ciszy i spokoju oraz podporządkowanie się poleceniom pracowników służby ochrony.

§ 14.

 1. Osoby wezwane uczestniczące w rozprawach zobowiązane są do pozostawienia okryć wierzchnich i bagażu w szatni (poza niezbędnym bagażem podręcznym).

§ 15.

 1. Zabrania się używania telefonów komórkowych na salach rozpraw, podczas trwania rozprawy sądowej.

§ 16.

 1. Zabrania się wprowadzania na teren budynków Sadu Rejonowego w Bielsku Podlaskim zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, z pomocy którego korzystają osoby niewidome.

§ 17.

 1. W budynku sądu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

§ 18.

 1. W stosunku do osób niestosujących się do postanowień niniejszego regulaminu pracownicy służby ochrony obiektu mają prawo, w granicach posiadanych uprawnień, zastosować środki oraz podjąć działania wymuszające respektowanie poleceń.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 06 luty 2024 Łukasz Zabrocki