Tryb przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim reguluje art. 41a – art. 41e ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku Dz. U. z 2019 r. poz. 52 j.t. ze zm. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych Dz.U.2012 poz. 524.

 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków jest Prezes Sądu.
 2. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od daty ich wpływu.
 3. Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Prezes Sądu zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, Prezes Sądu przekazuje skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
 4. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w pkt 3, podlegają przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
 5. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim i Sądu Okręgowego w Białymstoku organem właściwym do rozpatrzenia jest Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.
  Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim jest Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.
 7. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, Prezes Sądu, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądu.
 8. Skargi i wnioski przyjmują pracownicy Biura Podawczego pok. 1 (parter) oraz Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim pok. 108 (I piętro).
 9. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
 10. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
 11. W protokole zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.
 12. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.

W ramach prowadzonego nadzoru Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w środy w godzinach 11.00 – 14.00, pok. 108 ( I piętro).

W ramach prowadzonego nadzoru Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godzinach 9.00 – 11.00, pok. 108 ( I piętro).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 02 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki