Tryb przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w  Bielsku Podlaskim reguluje art. 41a - art. 41e ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku Dz.U.2020.2072 t.j. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych Dz.U.2012 poz. 524

 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków jest Prezes Sądu.
 2. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od daty ich wpływu.
 3. Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Prezes Sądu zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, Prezes Sądu przekazuje skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
 4. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w pkt 3, podlegają przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
 5. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim i Sądu Okręgowego w Białymstoku organem właściwym do rozpatrzenia jest Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.
 7. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim jest Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.
 8. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, Prezes Sądu, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądu.
 9. Skargi i wnioski przyjmują pracownicy Biura Obsługi Interesanta pok. 22, Biura Podawczego pok. 1 (parter)  oraz Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim pok. 108 (I piętro).  
  W siedzibach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, w których brak Biura Obsługi Interesanta, skargi i wnioski przyjmują pracownicy:
  • Wydziałów Zamiejscowych w Hajnówce pok. 5 i pok. 111,
  • Wydziałów Zamiejscowych w Siemiatyczach pok. 11 i pok. 105,
  • V Wydziału Ksiąg Wieczystych pok. 1.
 10. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
 11. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  • na piśmie na adres: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 7,  17-100 Bielsk Podlaski,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
  • w formie ustnej do protokołu po okazaniu dokumentu tożsamości.
 12. W protokole zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.
 13. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.

W ramach prowadzonego nadzoru Prezes i Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przyjmują interesantów  w sprawie skarg i wniosków zgodnie z wyznaczonym harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej sądu pod adresem: https://bielsk-podlaski.sr.gov.pl/siedziba-i-godziny-urzedowania/godziny-urzedowania

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 02 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 21 czerwiec 2021 Łukasz Zabrocki