E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Uprzejmie informuje się, iż ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 9 kwietnia 2018 roku od 7.30 do 15.30. Kasa Sądu w budynku w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 czynna będzie w godzinach od 8.00 do 12.00.
Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu, są także godzinami przyjmowania interesantów.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych sprzedaży.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Włączając się w działania podejmowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje, że zorganizował dyżury, podczas których bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą asystenci sędziów.

Szczegóły w załączonym piśmie.

ZARZĄDZENIE NR A 022-3/18 Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 12 lutego 2018 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w dniach 4 maja 2018 roku i 24 grudnia 2018 roku

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 16 i § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 2316 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ustalam dni:
    • 4 maja 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 19 maja 2018 roku,
    • 24 grudnia 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 8 grudnia 2018 roku.
  2. W dniach 19 maja 2018 roku i 8 grudnia 2018 roku czas urzędowania Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ustalam w godzinach 7.30 – 15.30. Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu, są także godzinami przyjmowania interesantów.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uprzejmie informuje się, iż w dniu 29 grudnia 2017 roku kasa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim będzie czynna w godzinach od 8,00 do 10,00

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-6/17 z dn. 30 października 2017 r. dzień 8 stycznia 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim ustalono dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r. (sobota)

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży.