Internetowy Portal Informacyjny Sądów Apelacji Białostockiej (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu. Regulamin ten zawiera również informacje na temat rejestracji i uzyskania dostępu do portalu.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem
https://portal.bialystok.sa.gov.pl

Z dniem 2 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim uruchomił Internetowy Portal Orzeczeń. Szczegółowe zasady dotyczące publikacji orzeczeń określa zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-17/13.

Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Białymstoku

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Orzecznictwo europejskich trybunałów

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyszukiwarkę podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W wyszukiwarce możliwe jest odnalezienie zarejestrowanego podmiotu według: numeru KRS, numeru REGON, numeru NIP lub nazwy podmiotu.

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 ze zm.) i funkcjonuje od dnia 01.01.2001 roku.

Składa się on z trzech osobnych rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Informację tę udostępnia się w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W nieskomplikowanych sprawach cywilnych, w których nie ma potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego mogą Państwo skorzystać z Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). Ten nowy rodzaj postępowania sądowego, dzięki wykorzystaniu techniki teleinformatycznej ma pomóc Państwu w sprawnej realizacji praw. Jego celem jest bowiem maksymalne uproszczenie i przyspieszenie uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela (powoda), a następnie podstawy egzekucji sądowej, czyli tytułu wykonawczego (art. 782 § 2 k.p.c. oraz art. 783 § 4 i 5 k.p.c.).

Zasady tego szybkiego procesu regulują przepisy o postępowaniu upominawczym, tj. art. 4971 k.p.c. i nast. z odrębnościami wynikającymi z art. 50528 - art. 50537 k.p.c. Zostało ono wprowadzone w Polsce od dnia 1 stycznia 2010r., na mocy przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156).

Sprawy rozstrzyga drogą elektroniczną E-Sąd, czyli Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny. Przed tym sądem mogą być dochodzone roszczenia - z uwagi na ograniczenia natury technicznej - w wysokości do 100.000.000 (sto milionów złotych). Dostęp do e-Sądu mogą Państwo uzyskać poprzez portal www.e-sad.gov.pl.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma formę elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu: www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.