Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim działając na podstawie § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.

W zarządzeniu Nr A-022-16/20 Prezesa i Dyrektora Sądu w sprawie wprowadzenia w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim procedury postępowania z osobą – interesariuszem przebywającym w gmachu sądu, co do którego zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 1. W przypadku osób – interesariuszy wchodzących na teren sądu, u którego zachodzi podejrzenie zakażenia koronawirusem, w szczególności wynik pomiaru temperatury da odczyt 38OC i powyżej, z kłopotami oddechowymi, intensywnym kaszlem lub dusznościami – zwanych dalej osobami objętymi podejrzeniem zakażenia – zobowiązuje się służby ochrony sądu, a w przypadku ich braku przewodniczącego wydziału /kierownika sekretariatu wydziału /zespołu/ oddziału do podjęcia w strefie wejścia do budynku sądu/ wydziału/zespołu/oddziału niżej wymienionych działań, polegających na:
  • poinformowaniu interesariusza o odmowie wstępu do budynku sądu z uwagi na stworzenie stanu zagrożenia epidemicznego,
  • niezwłocznym powiadomieniu o tym fakcie Dyrektora Sądu lub upoważnionego przez niego pracownika oraz jeśli jest to możliwe i zostało ustalone wskazanie danych osobowych interesariusza: imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL płci, miejsca zamieszkania, krótkiej charakterystyki podstawowych objawów,
  • Dyrektor Sądu lub upoważniony przez niego pracownik podejmuje decyzje o skontaktowaniu się z właściwą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 2. W przypadku interesariusza pozostającego na terenie sądu, co do którego zachodzi podejrzenie zakażenia wirusem i u którego objawy uaktywniły się w trakcie pobytu na terenie sądu, lub z oświadczenia, którego wynika, że w ciągu 14 dni osoba ta miała kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, przebywała w strefach zagrożonych koronawirusem, zaistniała innego rodzaju okoliczność faktyczna wskazująca na możliwość zakażenia koronawirusem zobowiązuje się służby ochrony sądu, a w przypadku ich braku przewodniczącego wydziału/kierownika sekretariatu wydziału/zespołu/oddziału oraz przewodniczącego posiedzenia do podjęcia niżej wymienionych działań, polegających na:
  • zapewnieniu interesariuszowi izolacji w pomieszczeniu, w którym interesariusz się znajduje, a jeżeli jest to niemożliwe w wyznaczonym odosobnionym pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu, odizolowaniu od niego pozostałych osób,
  • niezwłocznym powiadomieniu o tym fakcie Dyrektora Sądu lub upoważnionego przez niego pracownika oraz jeśli jest to możliwe i zostało ustalone wskazanie jego danych osobowych: imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL płci, miejsca zamieszkania, krótkiej charakterystyki podstawowych objawów,
  • wezwaniu pomocy kontaktując się na nr alarmowy 112,
  • Dyrektor Sądu lub upoważniony przez niego pracownik powiadamia właściwą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną o zaistniałym incydencie oraz jeżeli to możliwe i zostało ustalone, wskazuje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL płeć, miejsce zamieszkania, krótką charakterystykę podstawowych objawów – wykaz telefonów stanowi załącznik nr 1,
 3. W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim zapewnia się izolację osób – interesariuszy z podejrzeniem zarażenia koronawirusem w wyznaczonym pomieszczeniu:
  • siedziba główna sądu w Bielsku Podlaskim – dotyczy tylko osób – interesariuszy przebywających w budynku głównym sądu – sala rozpraw nr VII (parter),
  • Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce – pok. nr 1 (parter),
  • Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach pok. nr 7 (parter),
 4. W sytuacjach opisanych § 1 ust. 1, 2, 3 pracownik służby ochrony sądu, przewodniczący wydziału /kierownik sekretariatu wydziału /zespołu/oddziału zobowiązany jest:
  • do sporządzenia notatki służbowej określającej: bliski kontakt interesariusza z osobami, przedmiotami lub miejscami – sposób zabezpieczenia personelu, który stykał się na terenie sądu z interesariuszem objętym podejrzeniem zakażania oraz
  • do niezwłocznego przekazania notatki służbowej Dyrektorowi Sądu lub upoważnionemu przez niego pracownikowi celem podjęcia dalszych czynności.”

Od dnia 21 maja 2020 roku

 1. Przywraca się w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim pełny tryb pracy Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesanta, Czytelni Akt z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego w szczególności:
  • pomiaru temperatury ciała wszystkim wchodzącym do budynku Sądu
   – osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała lub, u których wynik pomiaru temperatury da odczyt 380C i powyżej nie będą wpuszczane do budynku Sądu,
  • dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym,
  • obowiązku zakrywania nosa i ust (używania maseczek, przyłbic) – osoby nie wyposażone w wymienione środki ochrony osobistej nie będą wpuszczane do budynku Sądu chyba, że z uwagi na stan zdrowia są zwolnione z tego obowiązku,
  • zachowania bezpiecznej, co najmniej 2 m odległości.
 2. W Biurze Obsługi Interesanta i Czytelni Akt może przebywać wyłącznie 1 osoba, po wcześniejszym telefonicznym/ e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę. Mając na uwadze warunki lokalowe i w celu uniknięcia nadmiernego zgromadzenia osób, na przyjęcie do Biura Obsługi Interesanta i Czytelni Akt może oczekiwać wyłącznie 1 osoba, pozostałe osoby zobowiązane są do czekania na zewnątrz budynku sądu z zachowaniem ogólnych procedur bezpieczeństwa.
 3. Mając na uwadze sprawną obsługę interesantów, którym udostępnia się akta i dokumenty spraw, zobowiązuje się ich do wskazania przewidywanego czasu przeglądania akt spraw w trakcie umawiania się na udostepnienie akt. Jednakże w przypadku dłuższego przeglądania dokumentów sądowych, zastrzega się maksymalny czas udostępnienia akt, nie dłużej niż 1 godz. 30 min.
 4. Umożliwia się interesantom złożenie korespondencji bez potwierdzenia jej pokwitowania w zamkniętych skrzynkach, ustawionych w widocznym miejscu przy wejściu do budynku sądu. Nadzór nad zabezpieczeniem skrzynek z korespondencją sprawują pracownicy ochrony. Korespondencja ze skrzynek jest wyjmowana codziennie w godzinach porannych przez pracowników Biura Podawczego w siedzibie głównej budynku, zaś w Wydziałach Zamiejscowych w Hajnówce i Siemiatyczach przez pracowników wyznaczonych przez kierowników sekretariatów tych wydziałów.
 5. Mając na uwadze warunki lokalowe i w celu uniknięcia nadmiernego zgromadzenia osób, przy okienku Kasy Sądu i Biura Podawczego może przebywać wyłącznie 1 osoba, pozostałe osoby zobowiązane są do czekania na zewnątrz budynku Sądu z zachowaniem ogólnych procedur bezpieczeństwa.
 6. Przywraca się pełny tryb pracy zawodowych kuratorów sądowych, przy czym przyjmowanie interesantów przez kuratorów:
  • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 32 oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich w Bielsku Podlaskim
  • przy ul. 3 Maja 7, odbywa się w pok. nr 6 (parter) w siedzibie głównej Sądu przy ul. 3 Maja 7 po wcześniejszym telefonicznym/ e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę.
  • Zawodowi kuratorzy sądowi pionu karnego i pionu rodzinnego zobowiązani są do takiej organizacji pracy, aby w pok. nr 6 w siedzibie głównej mogła być przyjęta wyłącznie 1 osoba.
 7. Interesanci wezwani na rozprawę, posiedzenie, a także interesanci wezwani przez zawodowych kuratorów sądowych będą wpuszczani na teren sądu 10 minut przed rozprawą/ posiedzeniem lub wykonaniem czynności przez kuratora po wcześniejszym okazaniu wezwania, zawiadomienia, bądź wskazania innego celu wizyty. Interesant winien oczekiwać przed salą rozpraw, na którą został wezwany i niezwłocznie opuścić budynek Sądu po zakończeniu czynności z jego udziałem.
 8. Poruszanie się po budynku sądowym dopuszczalne jest jedynie w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynikało stawiennictwo. Strefy bezpieczeństwa zostaną wyznaczone w każdej z lokalizacji przez komórkę gospodarczą tutejszego Sądu.
 9. Dopuszcza się możliwość przyjmowania interesantów przez V Wydział Ksiąg Wieczystych i Zamiejscowe Wydziały Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w Hajnówce i Siemiatyczach, tj.:
  • V Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 33,
  • VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87,
  • VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach przy ul. Górnej 61,
  • IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87,
  • X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach przy ul. Górnej 61
   z zachowaniem opisanej wyżej procedury .
 10. Udostępnienie akt i dokumentów spraw sądowych w:
  • VII Zamiejscowym Wydziale Karnych w Hajnówce jest możliwe na wskazanej przez pracownika sądu sali rozpraw, w obecności pracownika wyznaczonego przez kierownika sekretariatu wydziału, po wcześniejszym telefonicznym/e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę, z zachowaniem procedury opisanej wyżej,
  • VIII Zamiejscowym Wydziale Karnych w Siemiatyczach jest możliwe w pok. nr 4 (parter), w obecności pracownika wyznaczonego przez kierownika sekretariatu wydziału, po wcześniejszym telefonicznym/e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę, z zachowaniem procedury opisanej wyżej. W pokoju nr 4 również będą przyjmowani interesanci tego wydziału.
 11. V Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku Podlaskim oraz Zamiejscowe Wydziały Ksiąg Wieczystych w Hajnówce i Siemiatyczach udostępniają akta i dokumenty ksiąg wieczystych we wskazanym przez pracownika tego wydziału pomieszczeniu i w obecności pracownika wyznaczonego przez kierownika sekretariatu wydziału, po wcześniejszym telefonicznym/e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę, z zachowaniem procedury opisanej wyżej.
 12. Służby ochrony Sądu kontrolują i nadzorują przestrzeganie przez interesantów zasad wyżej opisanych oraz dokonują pomiarów temperatury wszystkim osobom wchodzącym na teren sądu.

Informuje się, iż w okresie od 16 maja 2020 roku do 22 maja 2020 roku zarządzono:

Harmonogram dyżurów kuratorów Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

 1. Poniedziałek (04.05) – Ewa Antoniuk
 2. Wtorek (05.05) – Ewa Niewiarowska, Lucyna Janaszkiewicz
 3. Środa (06.05) – Jarosław Czyżewski
 4. Czwartek (07.05) – Ewa Niewiarowska, Ewa Antoniuk
 5. Piątek (08.05) – Lucyna Janaszkiewicz, Jarosław Czyżewski
 6. Poniedziałek (11.05) – Ewa Antoniuk, Danuta Maksimiuk-Owsieniuk, Aleksander Łaszczuk
 7. Wtorek (12.05) – Ewa Niewiarowska, Lucyna Janaszkiewicz, Barbara Krasowska-Angełowa
 8. Środa (13.05) – Danuta Maksimiuk-Owsieniuk, Aleksander Łaszczuk, Jarosław Czyżewski
 9. Czwartek (14.05) – Ewa Niewiarowska, Ewa Antoniuk, Barbara Krasowska-Angełowa
 10. Piątek (15.05) – Lucyna Janaszkiewicz, Jarosław Czyżewski, Barbara Krasowska-Angełowa

Informuje się, iż w okresie od 01 maja 2020 roku do 15 maja 2020 roku zarządzono:

 1. Zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesanta w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej bądź za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej) w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim:
  1. Sekretariaty sądowe:
   1. I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 7;
   2. VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Hajnówce, IX Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87;
   3. VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Siemiatyczach i X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach przy ul. Górnej 61;
   4. V Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. Mickiewicza 33 w Bielsku Podlaskim,
  2. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy ul. Mickiewicza 32 w Bielsku Podlaskim.
  3. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 7.
 2. Zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesanta przez Kasę Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim na rzecz obsługi elektronicznej.
 3. Wyłącznie w sprawach pilnych dopuszcza się możliwość przyjmowania interesantów: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych i Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przez Biuro Obsługi Interesanta (w tym Czytelnię Akt) oraz Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z zastrzeżeniem, iż:
  1. w Biurze Obsługi Interesanta i Czytelni Akt może przebywać wyłącznie 1 osoba, po wcześniejszym telefonicznym/ e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę,
  2. przy okienku Biura Podawczego może przebywać wyłącznie 1 osoba, pozostałe osoby zobowiązane są do czekania na zewnątrz budynku sądu z zachowaniem ogólnych procedur bezpieczeństwa,
  3. interesanci obowiązani są do noszenia maseczek zakrywających nos i usta oraz jednorazowych rękawiczek lub korzystania z płynów dezynfekujących dostępnych w tut. sądzie. Osoby nie wyposażone w wymienione środki ochrony osobistej nie będą wpuszczane do budynku sądu,
  4. pracownicy sądu obsługujący bezpośrednio interesantów zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających nos i usta oraz jednorazowych rękawiczek oraz w miarę możliwości zachowania co najmniej 2 m odległości od obsługujących osób.
 4. Interesanci wezwani na rozprawę lub posiedzenia w sprawach pilnych będą wpuszczani na teren sądu 10 minut przed rozprawą.
 5. Kierownicy sekretariatów zobowiązani są do poinformowania pracowników ochrony sądu o osobach wezwanych w związku z toczącymi się sprawami pilnymi w danym dniu.
 6. Dopuszcza się możliwość przyjmowania interesantów przez Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim wymienione w pkt 1 ppkt 1 b) i c) wyłączenie w sprawach pilnych z zachowaniem procedury opisanej w pkt 3.
 7. Udostępnienie akt i dokumentów spraw sądowych w Wydziałach Zamiejscowych Sądu w Hajnówce i Siemiatyczach jest możliwe na wskazanej przez pracownika sądu sali rozpraw, w obecności pracownika wyznaczonego przez kierownika sekretariatu wydziału, po wcześniejszym telefonicznym/e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę.
 8. Utrzymuję się obowiązek pomiarów temperatury ciała w wejściu do budynku sądu w celu uniemożliwienia wstępu osobom, co do których istnieje podejrzenie zarażenia choroba zakaźną.
 9. Zobowiązuję się służby ochrony sądu do kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przez interesantów zasad określonych pkt 3 oraz dokonywania pomiarów temperatury wszystkim osobom wchodzącym na teren sądu.
 10. Odwołanie dyżurów Biura Obsługi Interesanta oraz sekretariatów wydziałów (również telefonicznego i elektronicznego) w poniedziałki po godzinie 15.30 w dniach 4 i 11 maja 2020 roku.

ZARZĄDZENIE Nr A 022-22/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 kwietnia 2020 roku

na podstawie:

 • art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019.1239 t. j. z późn. zm.),
 • art. 22 § 1 w związku z art. 9a § 1 w związku z art. 8 pkt 2 oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365 t. j.),
 • § 30 i § 34 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141),
 • art. 207 Kodeksu pracy (Dz.U. 2019.1040, t.j.),
 • art. 14a ust. 4, 6 i 9 oraz art. 15zzs ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 za zm.)

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie potrzebne.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 25 marca 2020 roku nr A- 022-16/20 w sprawie wprowadzenia w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim procedury postępowania z osobą – interesariuszem przebywającym w gmachu sądu, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

Zarządzeniem Nr A 022-13/20 wydłużono okres obowiązywania niniejszego zarządzenia do 30 kwietnia 2020 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr A  022- 11/20 tekst jednolity
Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim
w dniach od 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku