ZARZĄDZENIE Nr A-022-19/21
Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przywrócenia pełnego trybu pracy Biura Obsługi Interesanta, Czytelni Akt oraz sekretariatów wydziałów.

Na podstawie:

 • art. 54 § 2 w zw. z art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2020 poz. 2072 z późn. zm.)
 • § 30 w zw. z art. 39 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1141)

zarządzam

§1

 1. Przywraca się w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim pełnym tryb pracy Biura Obsługi Interesanta, Czytelni Akt oraz sekretariatów wydziałów w ten sposób, że wymienione wyżej komórki organizacyjne przyjmują interesantów co najmniej przez 7 godzin w czasie urzędowania sądu, a w każdy poniedziałek przez co najmniej 9 godzin do godz. 18.00.
 2. Przyjmowanie interesantów przez komórki organizacyjne określone w ust. 1 odbywa się z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

§2

Traci moc Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr A-022-43/20 z dnia 29 października 2020 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 roku.

Wiceprezes Sądu Rejonowego
w Bielsku Podlaskim
Marcin Mosiołek

Uprzejmie informujemy, że problemy z połączeniami telefonicznymi z Wydziałami Zamiejscowymi w Hajnówce zostały rozwiązane.

Włączając się w działania podejmowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w dniach 22-26 lutego 2021 roku będą zorganizowane dyżury, podczas których bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi w siedzibie głównej sądu w Bielsku Podlaskim oraz w siedzibach wydziałów zamiejscowych w Hajnówce i w Siemiatyczach.

W związku z powyższym osoby zainteresowane, winny zgłaszać się w niżej wymienionych dniach i godzinach do:

 1. Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 7, w dniach 22-26 lutego 2021 roku, w godzinach 9.00-11.00, pok. nr 23 (parter), tel. 85 731 21 24, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Warszawska 87, wyłącznie w dniach 22 i 24 lutego 2021 roku, w godzinach 9.00-10.00,  sala rozpraw nr II (parter), tel. 85 731 23 24, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Górna 61, pok. nr 4 w dniach 22-26 lutego 2021 roku, w godzinach 9.00-11.00, sala rozpraw nr II (I piętro), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie informuję, iż w dniach tych będzie również zapewniona możliwość pomocy za pośrednictwem środków łączności na odległość, tj.: telefon, e-mail. W związku z powyższym osoby chcące skorzystać z takiej formy kontaktu, winny zwracać się z zapytaniami na wyżej podane numery telefonów i adresy e-mail.

Ponadto, z uwagi na ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, osoby zgłaszające się osobiście na dyżur obowiązane są do zachowania aktualnie obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego w szczególności:

 1. poddania się pomiarowi temperatury ciała - osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała lub, u których wynik pomiaru temperatury da odczyt 38oC i powyżej nie będą wpuszczane do budynku Sądu,
 2. dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym,
 3. obowiązkowego zakrywania nosa i ust (używania maseczek, przyłbic) - osoby nie wyposażone w wymienione środki ochrony osobistej nie będą wpuszczane do budynku Sądu chyba, że z uwagi na stan zdrowia są zwolnione z tego obowiązku,
 4. zachowania bezpiecznej, co najmniej 2 m odległości.

Uprzejmie informujemy o udostępnieniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalu związanego z Projektem „Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym (WSOI)”. Portal znajduje się pod adresem  https://wsoi.ms.gov.pl. Portal zawiera informacje i aktualności związane z projektem oraz umożliwia pobranie elektronicznej wersji katalogu usług oraz poszczególnych kart usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieni do danej karty usługi.

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-2/20 z dnia 16 stycznia 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim:

 1. ustalono dni wolne od pracy za święta przypadające w sobotę:
  • 17 sierpnia 2020r. (poniedziałek) za święto przypadające w sobotę - 15 sierpnia 2020 r.
  • 24 grudnia 2020 r. (czwartek) za święto przypadające w sobotę - 26 grudnia 2020 r.
 2. ustalono dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 6 czerwca 2020 r. (sobota)
 3. w dniu 6 czerwca 2020 roku czas urzędowania Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ustalono na godziny 7.30 - 15.30. Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu, są także godzinami przyjmowania interesantów.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 30 listopada - 4 grudnia 2020 r., w związku z prowadzonymi pracami technicznymi łącza telekomunikacyjnego mogą wystąpić przerwy w łączności telefonicznej z Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Tymczasowo w celu kontaktu z Biurem Obsługi Interesanta należy dzwonić pod numery 85-731-21-10, 85-731-21-20, 85-731-21-30.

ZARZĄDZENIE Nr A 022-43/20

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego

Na podstawie:

 • art. 54 § 2 w zw. z art. 22 § 1 i 2 i art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2020 poz. 365 z późn. zm.] w zw. z art. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 poz. 491),
 • § 30 i § 31 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r., poz.1141) oraz mając na względzie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia odnośnie reżimu sanitarno-epidemiologicznego

zarządzam

§1

Odwołanie dyżurów Biura Obsługi Interesanta oraz sekretariatów wydziałów (również telefonicznego i elektronicznego) w poniedziałki po godzinie 15.30.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu jego odwołania.

Wiceprezes Sądu Rejonowego
w Bielsku Podlaskim
Marcin Mosiołek

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia i Dnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego W Białymstoku

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-2/20 z dnia 16 stycznia 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim:

 1. ustalono dni wolne od pracy za święta przypadające w sobotę:
  • 17 sierpnia 2020r. (poniedziałek) za święto przypadające w sobotę - 15 sierpnia 2020 r.
  • 24 grudnia 2020 r. (czwartek) za święto przypadające w sobotę - 26 grudnia 2020 r.
 2. ustalono dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 6 czerwca 2020 r. (sobota)
 3. w dniu 6 czerwca 2020 roku czas urzędowania Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ustalono na godziny 7.30 - 15.30. Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu, są także godzinami przyjmowania interesantów.

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim działając na podstawie § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.