Informuje się, iż w okresie od 01 maja 2020 roku do 15 maja 2020 roku zarządzono:

 1. Zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesanta w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej bądź za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej) w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim:
  1. Sekretariaty sądowe:
   1. I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 7;
   2. VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Hajnówce, IX Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87;
   3. VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Siemiatyczach i X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach przy ul. Górnej 61;
   4. V Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. Mickiewicza 33 w Bielsku Podlaskim,
  2. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy ul. Mickiewicza 32 w Bielsku Podlaskim.
  3. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 7.
 2. Zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesanta przez Kasę Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim na rzecz obsługi elektronicznej.
 3. Wyłącznie w sprawach pilnych dopuszcza się możliwość przyjmowania interesantów: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych i Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przez Biuro Obsługi Interesanta (w tym Czytelnię Akt) oraz Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z zastrzeżeniem, iż:
  1. w Biurze Obsługi Interesanta i Czytelni Akt może przebywać wyłącznie 1 osoba, po wcześniejszym telefonicznym/ e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę,
  2. przy okienku Biura Podawczego może przebywać wyłącznie 1 osoba, pozostałe osoby zobowiązane są do czekania na zewnątrz budynku sądu z zachowaniem ogólnych procedur bezpieczeństwa,
  3. interesanci obowiązani są do noszenia maseczek zakrywających nos i usta oraz jednorazowych rękawiczek lub korzystania z płynów dezynfekujących dostępnych w tut. sądzie. Osoby nie wyposażone w wymienione środki ochrony osobistej nie będą wpuszczane do budynku sądu,
  4. pracownicy sądu obsługujący bezpośrednio interesantów zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających nos i usta oraz jednorazowych rękawiczek oraz w miarę możliwości zachowania co najmniej 2 m odległości od obsługujących osób.
 4. Interesanci wezwani na rozprawę lub posiedzenia w sprawach pilnych będą wpuszczani na teren sądu 10 minut przed rozprawą.
 5. Kierownicy sekretariatów zobowiązani są do poinformowania pracowników ochrony sądu o osobach wezwanych w związku z toczącymi się sprawami pilnymi w danym dniu.
 6. Dopuszcza się możliwość przyjmowania interesantów przez Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim wymienione w pkt 1 ppkt 1 b) i c) wyłączenie w sprawach pilnych z zachowaniem procedury opisanej w pkt 3.
 7. Udostępnienie akt i dokumentów spraw sądowych w Wydziałach Zamiejscowych Sądu w Hajnówce i Siemiatyczach jest możliwe na wskazanej przez pracownika sądu sali rozpraw, w obecności pracownika wyznaczonego przez kierownika sekretariatu wydziału, po wcześniejszym telefonicznym/e-mailowym umówieniu się na konkretną godzinę.
 8. Utrzymuję się obowiązek pomiarów temperatury ciała w wejściu do budynku sądu w celu uniemożliwienia wstępu osobom, co do których istnieje podejrzenie zarażenia choroba zakaźną.
 9. Zobowiązuję się służby ochrony sądu do kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przez interesantów zasad określonych pkt 3 oraz dokonywania pomiarów temperatury wszystkim osobom wchodzącym na teren sądu.
 10. Odwołanie dyżurów Biura Obsługi Interesanta oraz sekretariatów wydziałów (również telefonicznego i elektronicznego) w poniedziałki po godzinie 15.30 w dniach 4 i 11 maja 2020 roku.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 11 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki