ZARZĄDZENIE Nr A 022-22/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 kwietnia 2020 roku

na podstawie:

 • art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019.1239 t. j. z późn. zm.),
 • art. 22 § 1 w związku z art. 9a § 1 w związku z art. 8 pkt 2 oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365 t. j.),
 • § 30 i § 34 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141),
 • art. 207 Kodeksu pracy (Dz.U. 2019.1040, t.j.),
 • art. 14a ust. 4, 6 i 9 oraz art. 15zzs ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 za zm.)

zarządza się co następuje:
§ 1

Odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych mających odbyć się w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. za wyjątkiem spraw pilnych tj.:

 1. w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania;
 2. w których jest stosowane zatrzymanie;
 3. w których orzeczono środek zabezpieczający;
 4. przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art.185a–185c albo art.316§3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020r. poz.30i 413), gdy podejrzany jest zatrzymany;
 5. o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;
 6. w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
 7. o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
 8. o których mowa w ustawie z dnia 19sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z2018r. poz.1878 oraz z2019r. poz.730 i1690);
 9. dotyczących umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich;
 10. dotyczących umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
 11. z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 6–10;
 12. wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;
 13. o których mowa w ustawie z dnia 22listopada 2013r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z2019r. poz.2203oraz z2020r. poz.278);
 14. przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
 15. w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, na postawie art.11a ustawy z dnia 29lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z2020r. poz.218);
 16. konkretnych spraw, w stosunku do których jednostkowo zarządzono na zasadzie art. 14a ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach (…) COVID-19 (…) rozpoznanie jako pilnych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 11 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki