Zarządzeniem Nr A 022-13/20 wydłużono okres obowiązywania niniejszego zarządzenia do 30 kwietnia 2020 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr A  022- 11/20 tekst jednolity
Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim
w dniach od 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku

Na podstawie art. 54 § 2  w zw.  z art. 22 § 1 i 2 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2019.52 tj.)

zarządzam

§1

Zdjęcie z wokandy spraw w dniach od 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku włącznie wyznaczonych do rozpoznania na rozprawie i posiedzeniach jawnych za wyjątkiem spraw pilnych wymienionych w § 1 a.

§1a

Sprawy pilne:

 1. sprawy:
  1. w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym,
  2. rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym
  3. zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary,
  4. zadania sądu w postępowaniu przygotowawczym, w których przesłuchanie świadka odbywa się przez sąd na podstawie art. 185a do 185c, albo art. 316 § 3 kpk
  5. o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców,
  6. w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
 2. sprawy:
  1. o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z ze zm.),
  2. o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.),
  3. dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich,
  4. w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich,
  5. dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach,
  6. w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem,
 3. sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2018 ze zm.),
 4. przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
 5. sprawy, w których odroczono publikacje orzeczenia.

§2

Wykonanie § 1 polecam Przewodniczącym I, II, III, VII i VIII Wydziału Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
11 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki