Z A R Z Ą D Z E N I A Nr A 022- 12/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 54 § 2 w zw. z art. 22 § 1 i 2 i art. 31a Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2020 poz. 365 z późn. zm.) w zw. z art. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. U. z 2020 poz. 433 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 7 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 374).

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, rekomendacją Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2020 roku DNA-II.510.20.2020 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim i interesantów zarządzamy co następuje:

§ 1

Wstrzymuję się wysyłkę wszelkich pism sądowych, z którymi są związane środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe), z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych, wieczystoksięgowych; nie dotyczy to spraw w których w/w pisma zostały już wysłane.

§ 2

Wstrzymuje się wyznaczanie terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 roku, poza sprawami pilnymi.

§ 3

Wstrzymuje się przekazywanie akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.

§ 4

  1. Zapewnia się możliwość świadczenia pracy rotacyjnej w okresie od 20 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku przy zachowaniu obowiązku pozostawania w gotowości do świadczenia pracy przez pracowników Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, z zastrzeżeniem, że przewodniczący wydziałów/ kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych/ bezpośredni przełożeni określą harmonogram w celu zapewnienia ciągłości pracy komórek sądowych w systemie pracy rotacyjnej lub zdalnej. Praca zdalna polecana jest/będzie wyłącznie przez Prezesa /Dyrektor Sądu.
  2. Zobowiązujemy pracowników, którzy będą korzystali z możliwości świadczenia pracy rotacyjnej do udostepnienia numeru telefonu oraz do pozostawania w bieżącym kontakcie telefonicznym i mailowym z bezpośrednim przełożonym w celu zapewnienia ciągłości pracy jednostki.
  3. Zobowiązujemy kierowników komórek organizacyjnych do ustalenia harmonogramu pracy poza siedzibą sądu oraz nadzoru nad realizacją zadań, z uwzględnieniem kryterium sprawiedliwego obciążenia – wg zał. nr 1 do zarządzenia.
  4. Zaleca się pracownikom posiadającym zaległe urlopy wypoczynkowe, ich wykorzystywanie.

§ 5

Od dnia 20 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku zobowiązuję asystentów sędziów do pozostawania w gotowości pracy poza siedzibą sądu. W związku z powyższym zobowiązuje się asystentów sędziów do udostepnienia numerów telefonów oraz do pozostawania w bieżącym kontakcie telefonicznym i mailowym z bezpośrednim przełożonym w celu zapewnienia ciągłości pracy jednostki.

§ 6

Zobowiązuję się przewodniczących wydziałów/kierowników komórek organizacyjnych lub bezpośrednich przełożonych do rozliczania pracowników z powierzonych im zadań (praca zdalna) i realizacji pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy rotacyjnej.

§ 7

W razie konieczności upoważniamy przewodniczących wydziałów/ kierowników komórek organizacyjnych lub bezpośrednich przełożonych do wezwania pracownika w każdym czasie ( w godzinach pracy sądu lub w sprawach pilnych) do siedziby w celu realizacji zadań wymagających obecności pracownika w miejscu pracy.

§ 8

Pracownicy skierowani do pracy zdalnej są zobowiązani do szczególnej troski o dane osobowe jakie będą przetwarzane w czasie wykonywania pracy zdalnej oraz zabezpieczenie dokumentacji w sposób trwały przed dostępem osób trzecich.

§ 9

W kontaktach miedzy komórkami organizacyjnymi Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim należy stosować korespondencję elektroniczną, przesyłając skany pism podpisanych ręcznie. Oryginały pism mogą zostać dostarczone właściwym komórkom w przyszłości; w przypadku wpłat należy wprowadzić przesyłanie e-mailami odpowiednich dokumentów pomiędzy dyrektorem, oddziałem finansowym i oddziałem administracyjnym.

§ 10

Zarządzenia dotychczas wydane sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 pozostają w mocy.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu jego pisemnej zmiany bądź odwołania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 11 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki